Przedwstępna umowa sprzedaży, gwarancja a rękojmia, reklamacja, prawo pierwokupu i odkupu, opodatkowanie kupna – sprzedaży

Umowa sprzedaży – O sprzedaży i prawach konsumentów

Umowa sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie uzgodnienia wzajemnych zobowiązań przez sprzedawcę i kupującego, w szczególności poprzez określenie: kto komu sprzedaje, co sprzedaje oraz za jaką cenę. Na mocy umowy sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać ją drugiej stronie, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę.

Umowa sprzedaży jest najczęściej zawieraną umową w obrocie gospodarczym. W Polsce tego typu umowy określają dwie ustawy:


1. Kodeks cywilny

Umowie sprzedaży poświęcony jest oddzielny tytuł kodeksu cywilnego. Znajdujące się w nim przepisy mają zastosowanie tylko do następujących sytuacji:

  • Przedsiębiorca kupuje coś od innego przedsiębiorcy
  • Konsument sprzedaje towar konsumentowi.


2. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego

z 5 września 2002 r.

Ustawa ta reguluje tylko jedną sytuację – kiedy przedsiębiorca (zazwyczaj sklep) sprzedaje rzecz ruchomą konsumentowi, czyli osobie prywatnej.

Sprzedaż konsumencka

Umowę sprzedaży konsumenckiej zawieramy niemal codziennie, gdy kupujemy w sklepie żywność, artykuły przemysłowe, odzież, książki.

Sprzedaż konsumencka dotyczy jedynie rzeczy ruchomych. Tak więc przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej NIE będzie objęta sprzedaż gruntów, budynków czy mieszkań (nawet jeżeli nabywa się je od dewelopera). Do sprzedaży nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

Sprzedaż energii, wody, gazu również nie będzie objęta przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa nie będzie miała zastosowania również do sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego.


Jak powinny wyglądać prawidłowo sporządzone umowy sprzedaży?

Do poprawnego sporządzenia umowy nie jest potrzebny prawnik. Wystarczy jedynie poznać kila podstawowych reguł. Wobec sprzedaży rzeczy ruchomych prawo nie przewiduje szczegółowo określonej formy umowy. Można ją sporządzić na komputerze, odręcznie lub skorzystać z gotowego wzoru. Najważniejsze jest, aby wszystkie zapisy umowy były jednoznaczne.

Określenie sprzedawcy i kupującego

Pisząc umowę sprzedaży powinniśmy zacząć od określenia stron umowy, a więc wskazania kto jest sprzedawcą, a kto kupującym. Identyfikacja podmiotów umowy powinna zawierać ich imiona i nazwiska (lub nazwę firmy), adres, numery dokumentów tożsamości (NIP, KRS, gdy jedną ze stron jest przedsiębiorstwo).

Szczegółowe określenie sprzedawanej rzeczy

Następnie należy wskazać przedmiot sprzedaży. Opis powinien być na tyle dokładny, żeby można było bez problemu zidentyfikować sprzedawaną rzecz (najlepiej wpisać także numer seryjny, jeśli sprzedawany przedmiot go posiada). Jeśli sprzedaż dotyczy rzeczy oznaczonych tylko co do ich gatunku, powinno podać się ich rodzaj, ilość i jakość.

Podanie ceny

Po zdefiniowaniu czego dotyczy umowa, powinno się jasno określić cenę będącą ekwiwalentem sprzedawanego towaru. Cena powinna być wyrażona w kwocie pieniężnej.

Powyższe elementy umowy sprzedaży stanowią bezwzględne minimum, bez którego umowa taka według prawa nie może istnieć. Zazwyczaj jednak określenie tylko tych elementów nie wystarcza i zwykle nie zabezpiecza właściwie interesów strony słabszej, czyli kupującego. Im bardziej szczegółowo określony jest przedmiot sprzedaży, warunki sprzedaży i jej wykonanie, tym dla kupującego bezpieczniej.

Umowa powinna precyzować również takie zagadnienia, jak czas i miejsce wydania rzeczy oraz czas i sposób zapłaty. Dodatkowe punkty umowy mogą przewidywać obowiązek wpłaty zadatku lub przyznawać umowne prawo do odstąpienia w określonym czasie. Nie warto unikać spisywania długich i precyzyjnych umów. Im mniej niejasności w umowie, tym w przyszłości łatwiejsze dochodzenie wynikających z niej roszczeń.

Kiedy sporządzamy pisemną umowę (a nie jest to wymóg prawny) warto zamieścić w niej zapis, że wszelkie zmiany postanowień umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Dodatkowe zastrzeżenia umowne

Oprócz wymaganych przez prawo niezbędnych elementów umowy sprzedaży, wyróżnić można tzw. dodatkowe zastrzeżenia umowne, które zgodnie z decyzją stron mogą znaleźć się w umowie. Do najczęściej zamieszczanych w umowie sprzedaży dodatkowych zastrzeżeń umownych należą zadatek oraz umowne prawo do odstąpienia. Jeżeli kupujący wpłaca zadatek, powinno znaleźć się to w umowie. W przypadku, gdy sprzedawca nie wywiązuje się z umowy, kupujący może żądać zwrotu dwukrotności wpłaconego zadatku. Umowne prawo do odstąpienia pozwala stronom lub jednej stronie na odstąpienie od umowy w określonym terminie. Jeżeli sprzedawca deklaruje, że kupujący będzie mógł zwrócić towar bez podania przyczyny w terminie np. 7 dni, warto mieć to potwierdzone piśmie.

W przypadku braku umowy ze sprzedawcą, że można zwrócić towar bez podania przyczyny w określonym czasie, najprawdopodobniej nie będzie można tego zrobić.


Udostępnij!

Comments are closed.