Przedwstępna umowa, gwarancja a rękojmia, reklamacja, prawo pierwokupu i odkupu, opodatkowanie

Umowa sprzedaży – O prawach konsumentów

Umowa sprzedaży samochodu

Sprzedającym samochód powinien być właściciel pojazdu lub osoba posiadająca upoważnienie właściciela do zbycia jego pojazdu. Ewentualna sprzedaż samochodu, którego wcześniejszy zakup był finansowany z kredytu, wymaga zgody banku. Umowa sprzedaży pojazdu, choć może mieć dowolną formę, powinna zostać zawarta na piśmie – ułatwi to ewentualne dochodzenie roszczeń. Podpisana umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać dokładną datę i miejsce jej zawarcia. Od podanej w umowie daty uzależnione są terminy, w których dokonać należy procedury rejestracji w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz firmie ubezpieczeniowej.

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej w jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron. Musi być w niej określony przedmiot sprzedaży, cena przedmiotu, oraz dane stron transakcji. Umowa powinna zawierać datę, dane każdej ze stron (imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, przez kogo wydany jest dokument) oraz podpisy obydwu stron („kupującego” i „sprzedającego”).

Kupujący samochód od osoby prywatnej, która nie wystawia faktury VAT, zobowiązany jest do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny (wartości rynkowej) pojazdu i złożenia deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym. Obowiązek składania deklaracji PCC i opłacenia podatku ciąży wyłącznie na kupującym i żadna umowa pomiędzy stronami transakcji nie może tego zmienić. W deklaracji PCC nie trzeba zawierać ani danych, ani podpisu sprzedającego. Formularz PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

W przypadku osób, które zamieniają pojazdy, obowiązek podatkowy nadal ciąży na obu stronach transakcji. Mogą się jednak one umówić, która ze stron złoży podpisaną wspólnie deklarację i zapłaci podatek.

Natomiast złożenie deklaracji PCC-3/A jest obowiązkowe tylko wtedy, jeżeli umowa sprzedaży dotyczy więcej niż dwóch stron. Wtedy deklarację PCC-3/A składa się w urzędzie skarbowym razem z deklaracją PCC-3.


Zaliczki

Przed podjęciem decyzji o wpłacie zaliczki warto drobiazgowo zapoznać się ze szczegółami zawieranej umowy sprzedaży samochodu. Wszystkie punkty umowy muszą być zrozumiałe dla obydwu stron. Jakiekolwiek niedomówienie może doprowadzić do późniejszych sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nawet jeżeli sprzedawca wydaje nam się uczciwy i mówi bardzo przekonywająco, należy zachować ograniczone zaufanie. Najpierw należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, dane sprzedającego i upewnić się, że sprzedający uprawiony jest do przeniesienia własności na kupującego, a dopiero następnie wpłacić ew. zaliczkę.

Stan techniczny pojazdu

Wstępnie warto zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu telefonicznie. Zapytać sprzedającego o wszystkie szczegóły: usterki, wcześniejsze stłuczki, wymiany części, kto użytkował pojazd, jakie było jego przeznaczenie, itp. Jeżeli pojazd jest uszkodzony lub ma jakieś zewnętrzne usterki, poprosić o dodatkowe zdjęcia. W razie wyjazdu do sprzedającego, wszystkie zebrane wcześniej informacje mogą posłużyć na miejscu do oceny wiarygodności kontrahenta. W celu oceny stanu technicznego pojazdu należy, jeśli nie czujemy się w tej dziedzinie ekspertami, skorzystać z pomocy znajomego mechanika lub udać się do serwisu technicznego, gdzie profesjonaliści sprawdzą rzeczywisty stan głównych podzespołów. Każda wykryta przed podpisaniem umowy usterka może posłużyć jako atut w negocjacjach, jeśli dany pojazd nadal będzie nas interesował.

Obowiązki sprzedającego i kupującego pojazd

Ten, kto sprzedaje samochód, jest zobowiązany udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących sprzedawanego samochodu. Chodzi tu o takie informacje, jak: czy sprzedający jest właścicielem pojazdu oraz czy samochód jest obciążony zastawem z tytułu kredytu bankowego.

Sprzedający musi wydać kupującemu posiadane przez siebie dokumenty, które pojazdu dotyczą, czyli np. dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli była wydana).

Jeśli samochód jest sprowadzony z zagranicy, sprzedający powinien przekazać kupującemu dowód zakupu samochodu za granicą oraz dowód uiszczenia wszelkich podatków i ceł.

UWAGA!!! Jeżeli nowy właściciel (kupujący) pojazdu zwleka z odebraniem samochodu, to sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko nowego właściciela.

Sprzedawca samochodu jest odpowiedzialny względem kupującego m.in. za to, że sprzedany przez niego samochód ma wadę zmniejszającą wartość pojazdu lub jego użyteczność. Jest to tzw. rękojmia za wady fizyczne. Kupujący traci jednak uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. W tym celu wystarczy, jeśli wyśle do sprzedającego list polecony ze stosowną datą.

Z kolei rękojmia za wady prawne to odpowiedzialność sprzedającego przed kupującym w sytuacji, gdy samochód stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążony prawem osoby trzeciej. Chodzi tu najczęściej o odpowiedzialność za sprzedaż skradzionego samochodu.

UWAGA!!! Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.


Rejestracja pojazdu

Kupujący musi zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty kupna. W przypadku samochodów zakupionych w Polsce, Wydział Komunikacji wymaga następujących dokumentów:

  • dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa sprzedaży, darowizny, zamiany itp.)
  • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
  • karta pojazdu – jeśli została wydana
  • polisa OC
  • dowód osobisty.

Nowy właściciel pojazdu musi zdecydować, czy chce pozostawić polisę OC w zakładzie ubezpieczeń, w którym wykupił ją sprzedający. Nabywca ma na to 30 dni, po tym terminie ubezpieczenie obowiązkowe przechodzi na kupującego. Ponadto nabywca musi opłacić podatek (2% od „ceny rynkowej”) oraz wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych na formularzu PCC-3.

Natomiast sprzedający musi zgłosić fakt sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji odpowiedniego urzędu. Zabezpiecza to sprzedającego od ewentualnych roszczeń, gdyby nowy właściciel spowodował wypadek lub został ukarany mandatem prowadząc pojazd zarejestrowany jeszcze na starego właściciela. Ponadto zgodnie z ustawą, sprzedający powinien w ciągu 30 dni od daty sprzedaży poinformować o tym ubezpieczyciela.


Zamiana samochodu

W przypadku zamiany samochodów obowiązek podatkowy ciąży na obydwu stronach transakcji, przy czym mogą się one umówić, kto złoży podpisaną wspólnie deklarację i zapłaci podatek.


Większa liczba nabywców

Jeśli nabywcą są dwie osoby (lub więcej), to w takim przypadku do urzędu skarbowego, oprócz formularza PCC-3, należy dostarczyć formularz PCC-3/A. W skrócie formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni w umowie sprzedaży samochodu.

Ubezpieczenie OC

Umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu i obowiązuje do końca okresu, na jaki została zawarta, o ile nabywca nie złoży, w okresie 30 dni od dnia zakupu pojazdu, wypowiedzenia tej umowy. Jeśli nabywca nie wypowie umowy w ustawowym czasie 30 dni, a zawrze nową umowę z innym towarzystwem ubezpieczeń, to będzie miał dwie równoległe umowy ubezpieczenia.

Zbywca samochodu zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty sprzedaży do poinformowania zakładu ubezpieczeń o tym, że sprzedał samochód. Zanim ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o fakcie kupna – sprzedaży, zbywca ponosi wraz z nabywcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnej składki. Jednak szkody powstałe po dniu sprzedaży nie obciążają już zbywcy, ale w razie wyrządzenia szkody przez nabywcę już po zakupie samochodu, lecz przed poinformowaniem przez zbywcę (lub nabywcę) zakładu ubezpieczeń o sprzedaży, szkoda taka będzie przypisana do polisy zbywcy i to on będzie zobowiązany do udokumentowania, że w chwili wyrządzenia szkody nie był już właścicielem samochodu – jeśli tego nie zrobi, to jemu zostanie przypisana wyrządzona szkoda.

Jeżeli sprzedający chce uzyskać zwrot części zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), powinien (zanim umowa sprzedaży samochodu zostanie podpisana) uregulować tę kwestię z kupującym. Zbywca samochodu ma dwie możliwości: doliczyć część składki do ceny samochodu – jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności – lub poprosić nabywcę o pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, jeżeli nabywca nie chce kontynuować polisy sprzedającego. Wypowiedzenie takie powinno być sporządzone jako odrębny dokument (a nie jako punkt umowy sprzedaży!) i powinno być podpisane przez nabywcę. Bardzo ważne jest doręczenie takiego wypowiedzenia do zakładu ubezpieczeń, w którym zbywca miał polisę OC w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży pojazdu. W przypadku przekroczenia tego terminu lub w razie nie doręczenia wypowiedzenia do zakładu ubezpieczeń, zbywca nie będzie mógł uzyskać zwrotu składki, ponieważ polisa z mocy prawa zostanie przepisana na nowego właściciela pojazdu.


Pamiętajmy:

Jeśli samochód jest używany, kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Trzeba sprawdzić ważne badania techniczne, a jeśli pojazd nie ma wykonanych takich badań, koniecznie przed sfinalizowaniem transakcji trzeba pojechać z samochodem na stację diagnostyczną lub do autoryzowanego serwisu. Może być to również każdy inny warsztat samochodowy, do którego ma się zaufanie.

Jeśli kupujący sam nie umie ocenić stanu technicznego samochodu, powinien skorzystać z usługi rzeczoznawcy samochodowego.


Źródło: Wieszjak.pl; Motofinanse.pl; Mobilne.pl

Udostępnij!

Comments are closed.